Tin tức
Công văn Hướng dẫn triển khai in Hóa đơn của HHIVN
Sau khi Nghị định số 51/2010/NĐ - CP ngày 14/5/2010 quy định về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ và Thông tư số 153/2010/TT – BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn Nghị định 51/ 2010 / NĐ - CP của Bộ Tài chính có hiệu lực, các nhà in đã tích cực và khẩn trương chuẩn bị điều kiện về pháp lý cũng như về tổ chức sản xuất để triển khai in hóa đơn cho các doanh nghiệp có nhu cầu.
 
 Bên cạnh đó, Hiệp Hội In Việt Nam cũng có công văn gởi cho các Chi hội In nhằm hướng dẫn hỗ trợ công tác triển khai. BBT xin được đăng tải nội dung để bạn đọc tham khảo.
HIỆP HỘI IN VIỆT NAM
    -------------------------
      Số:         / HHIVN
V/v Triển khai in hoá đơn
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2010
                 Kính gửi:      -     Hội In Hà Nội
               -     Hội In TP Hồ Chí Minh
               -     Chi hội In khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
               -    Chi hội In khu vực Bắc miền Trung
               -    Chi hội In khu vực miền núi phía Bắc
 
    Sau khi Nghị định số 51/2010/NĐ - CP ngày 14/5/2010 quy định về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ và Thông tư số 153/2010/TT – BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn Nghị định 51/ 2010 / NĐ - CP của Bộ Tài chính có hiệu lực, các nhà in đã tích cực và khẩn trương chuẩn bị điều kiện về pháp lý cũng như về tổ chức sản xuất để triển khai thực hiện tốt nhất Nghị định của Chính phủ. Tuy nhiên bước đầu các nhà in cũng còn gặp  rất nhiều khó khăn như thiết bị phù hợp cho việc in hoá đơn ( số nhảy với 7 chữ số theo quy định ), đa số đơn đặt in hoá đơn với số lượng quá ít . . .
    Để việc in hoá đơn sớm ổn định và bảo đảm đúng các quy định, Hiệp hội in Việt Nam đề nghị các Hội In và Chi hội In khu vực chỉ đạo các doanh nghiệp là hội viên có đăng ký in hoá đơn thực hiện một số nội dung sau:
   1. Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để hoàn thiện quy trình in hoá đơn. Có biện pháp kiểm soát chặt chẽ  số lượng và quản lý nghiêm việc in hóa đơn theo quy định.
   2. Hướng dẫn và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đặt in hoá đơn. Có giải pháp tích cực để giảm chi phí vì lợi ích chung, Phối hợp cùng các doanh nghiệp đặt in hoá đơn thực hiện tốt việc triển khai Nghị định trên đúng thời gian.
  3.Trong qúa trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản hồi về Văn phòng Hiệp hội In Việt Nam để tập hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền giải quyết.
 Trân trọng.
 Nơi nhận:
    -  Như trên
    -  Lưu VP
 
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

BÙI DOÃN NỀ


PTK (Theo printmediavn.com)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
  • HOTLINE: (0710) 3811 386
Yahoo
  • Nhân viên hỗ trợ 1
  • Nhân viên hỗ trợ 2
Skype
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:369
số người truy cậpHôm qua:344
số người truy cậpTuần này:1117
số người truy cậpTháng này:12421
số người truy cậpTất cả:258945
số người truy cậpĐang trực tuyến:9